Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Logos

Stichting Logos

Annastraat 2B

Rotterdam

KvK: 41154258

1. Algemeen

1.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting Logos en op iedere tussen Stichting Logos en consument/bedrijf tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Stichting Logos.

1.2 -  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stichting Logos erkend.

2. Gegevensbeheer

2.1 -  Stichting Logos respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

2.2 -  Stichting Logos maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

3. Overeenkomst

3.1 -  Een overeenkomst tussen Stichting Logos en de donateur wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan tenminste 30 dagen voor het aflopen van het kalenderjaar opgezegd worden.

3.2 -  Stichting Logos behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen aanvragen of opdrachten niet te accepteren.

4. Betaling

4.1 – Betalingen van de jaarlijkse vriendenbijdrage geschieden, tenzij anders overeengekomen, per automatische incasso. Deze incasso kan tot 8 weken na afschrijven gestorneerd worden. Dit ontslaat de klant echter niet van de betalingsverplichting.

5. Toepasselijk recht

5.1 -  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.